RUIMTELIJKE VISIE LOOSDUINSE VAART

De Loosduinse Vaart is de oude trekvaartroute van het centrum van Den Haag naar het oorspronkelijke dorp Loosduinen.
In opdracht van de bewonerscommissie commissie Loosduinen en de gemeente Den Haag wordt een ruimtelijke visie voor Loosduinse Vaart gemaakt. Doel is dat met deze visie nieuwe ontwikkelingen passen in een gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het gehele gebied. Bewoners worden betrokken bij planontwikkelingen, waardoor in een vroeg stadium draagvlak voor de ontwikkeling ontstaat en kansen uit de buurt worden benut. 

Voor de kwaliteit van wonen wordt gestreefd naar de kwaliteit van kleinstedelijk wonen:
-herkenbare kleinschalige stedenbouw
-entrees direct aan de straat
-een fijnmazige menging van functies
-optimaal gebruik maken van stedelijke voorzieningen en:  “hart voor de buurt” 

Dit betekent niet dat er geen verdichting of vernieuwing kan plaatsvinden. Bovenstaande kwaliteiten vormen een kader voor kwalitatieve ontwikkeling. Wanneer bij toekomstige plannen deze kwaliteiten integraal worden meegenomen zal dat bijdragen aan de identiteit, herkenbaarheid en fijnmazigheid van het stedelijk weefsel rond de Loosduinse Vaart.

RUIMTELIJKE VISIE LOOSDUINSE VAART, DEN HAAG
project: ruimtelijke visie Loosduinse Vaart, Den Haag
opdrachtgever: Commissie Loosduinen, DSO Gemeente Den Haag
team: Han-Willem Visscher, Hans Fransen (Archilogica Rotterdam)     
project bij: Galis Architektenburo BNA    
studie: 2009-2010